ALGEMEEN                                             

De stichting draagt de naam: "Stichting het Fokke Bilijamfonds" en is gevestigd in de gemeente Heerenveen.

Wijlen de heer Fokke Bilijam heeft, bij testament, deze stichting opgericht.  De stichting is een zuiver vermogensfonds.

Datum van oprichting is: 9 april 1955.    Inschrijvingsnummer kamer van koophandel Noord Nederland : 41001955

Op 7 december 2007 is de stichting aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.    RSIN/fiscaalnummer:  816176413

 

Doelstelling:

Het verlenen van een jaarlijkse donatie, ten bedrage van 90% van de jaarlijkse zuivere inkomsten van het kapitaal. 

Instant houden van het kapitaal, middels het toevoegen van 10% van de jaarlijkse zuivere inkomsten.

Jaarlijkse donaties aan statutair bepaalde beneficianten.

 

Beleid

Het beleid is er op gericht het kapitaal in stand te houden.  opdat de statutaire doelstelling blijvend kunnen worden uitgevoerd.

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de heren

  Voorzitter B.Cnossen
  Secretaris / Penningmeester J. Bosma
  Bestuurslid R v/d Mei

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

  Correspondentie adres it Foardek 29, 8447 EJ Heerenveen
  Email adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Activiteiten

Er worden geen activiteiten ondernomen voor het verwerven van geld of goederen.

 

Staat van Baten en Lasten over het jaar   2019       

  inkomsten uitgaven
Dividend, rente en te vorderen dividend bel. 1.689,--  
Beheerskosten effecten      444,--
Bank/admin kosten      302,--
webhosting/kvk      133,--
Beschikbaar voor donatie en kapitaal toevoeging                  810,--
Totaal telling 1.689,-- 1.689,--